GDPR

GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajovOsobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou.Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.Zákony a predpisy:Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov v prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely vybavenia objednávok a zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodu .

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Phari s.r.o. (ďalej len "správca")
1.2. Kontaktné údaje správcu:
PHARI s.r.o. Senická 626/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
Spoločnosť zapísaná na
29. októbra 2013, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 60691/L
e-mail: pastic@centrum.sk
Tel.: +421 917 617 891 561.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za nákup tovaru, zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ nevyhnutní PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - pri technickom a administratívnom spracovaní objednávok:
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile: pastic@centrum.sk
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 24.5.2018